โรงเรียนวัดสุวรรณ
หมู่ที่ 11   ตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 025495210
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
       โรงเรียนวัดสุวรรณเดิมตั้งอยู่ที่ 35 หมู่ 11 ต. บึงทองหลาง อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี มีเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวาเป็นที่ธรณีสงฆ์ ของวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม ที่อนุญาตให้ใช้จัดการศึกษา ตั้งอยู่ฝั่งเหนือของคลองหกวาสายกลางปากคลองเก้า ฝั่งตะวันออก ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2477 โดยมีพระครูวาสน์ บัณฑิตโต เจ้าอาวาส  วัดสุวรรณบำรุงราชวรารามในขณะนั้นเป็นผู้อุปการะโรงเรียน  โดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียนใช้ชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลบึงทองหลาง 3 (วัดสุวรรณ) มีนายปถมเชยกีวงษ์ เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาในปี  พ.ศ.2479 นางกลีบ ปุญ์ญทลัง (น้า) และนายฟัด จินตยารี (หลาน) ได้ร่วมบริจาคเงินสร้างโรงเรียนขึ้นเป็นแบบ ป.1 พิเศษทรงปั้นหยา  เป็นอาคารเรียนถาวรหลังแรก  นับแต่ปี พ.ศ.2504 เป็นต้นมา โรงเรียนวัดสุวรรณได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา  ในการย้ายที่ตั้งโรงเรียนจากตั้งทางทิศตะวันตกของวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามตั้งอยู่ทางซีกด้านทิศตะวันออกของวัดสุวรรณ และดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและการรื้อย้ายอาคารเรียนและจำหน่ายอาคารหลายครั้งหลายหน เพื่อปรับบริบทของโรงเรียนให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง