โรงเรียนวัดสุวรรณ
หมู่ที่ 11   ตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 025495210
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
 
      โรงเรียนวัดสุวรรณ  เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นบริหารจัดการศึกษาแบบที่มีส่วนร่วมนักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตร  อยู่อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด มีจิตอาสา นำพาสู่อาเซียน รักท้องถิ่นและสืบสานความเป็นไทย รักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข


ปรัชญา

สิกขาว มูลชีวิกา หมายถึง "การศึกษาเป็นรากฐานของชีวิต"