โรงเรียนวัดสุวรรณ
หมู่ที่ 11   ตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 025495210
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดเตรียมความพร้อม      ที่หลากหลาย
2. พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นไทย
4. การนิเทศภายใน


เป้าหมาย
1.  นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของตนเอง
2.  ครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
3.  ครูและนักเรียนรักความเป็นไทย
4.  ครูและนักเรียนได้รับการนิเทศภายในอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
5.  ผู้บริหาร ครูและนักเรียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน