โรงเรียนวัดสุวรรณ
หมู่ที่ 11   ตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 025495210
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

       โรงเรียนวัดสุวรรณ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ขอใช้ห้องเรียน 1 ห้องเรียน สำหรับจัดการศึกษาระดับอนุบาล 3 ขวบ