โรงเรียนวัดสุวรรณ
หมู่ที่ 11   ตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 025495210
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561


ระดับชั้น เพศชาย เพศหญิง รวม
อนุบาล 3 ขวบ      
อนุบาล 2 11 4 15
อนุบาล 3 ขวบ 10 14 24
ประถมศึกษาปีที่ 1 17 16 33
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 14 23
ประถมศึกษาปีที่ 3 14 18 32
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 18 32
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 14 27
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 18 32
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 24 16 40
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 19 22 41
มัธยมศึกษาปีที่ 2 27 11 38
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 18 4 22
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 8 13 21
รวมทั้งสิ้น 198 182 380

*หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2561
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560
จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2560


ระดับชั้น เพศชาย เพศหญิง รวม
อนุบาล 3 ขวบ 11 4 15
อนุบาล 1 6 12 18
อนุบาล 2 14 12 26
ประถมศึกษาปีที่ 1 9 13 22
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 17 29
ประถมศึกษาปีที่ 3 14 18 32
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 15 28
ประถมศึกษาปีที่ 5 14 17 31
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 26 41
มัธยมศึกษาปีที่ 1 29 12 41
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 16 10 26
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 13 11 24
มัธยมศึกษาปีที่ 3 22 18 40
รวมทั้งสิ้น 188 185 373

*หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2560