โรงเรียนวัดสุวรรณ
หมู่ที่ 11   ตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 025495210
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2560


ระดับชั้น เพศชาย เพศหญิง รวม
อนุบาล 3 ขวบ 11 4 15
อนุบาล 1 6 12 18
อนุบาล 2 14 12 26
ประถมศึกษาปีที่ 1 9 13 22
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 17 29
ประถมศึกษาปีที่ 3 14 18 32
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 15 28
ประถมศึกษาปีที่ 5 14 17 31
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 26 41
มัธยมศึกษาปีที่ 1 29 12 41
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 16 10 26
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 13 11 24
มัธยมศึกษาปีที่ 3 22 18 40
รวมทั้งสิ้น 188 185 373