โรงเรียนวัดสุวรรณ
หมู่ที่ 11   ตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 025495210
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสมคะเน โตวัฒนา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุรางค์ รุ่งเรือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาววนัชพร โคตรชมภู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางกัลยา ระดมเล็ก
ครูอัตราจ้างผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน