โรงเรียนวัดสุวรรณ
หมู่ที่ 11   ตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 025495210
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุธาทิพย์ ตรีศร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปิยะดา พึ่งยนต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวอำภา ผาด่าน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1