โรงเรียนวัดสุวรรณ
หมู่ที่ 11   ตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 025495210
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวรพงศ์ ศรีจำนง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ