โรงเรียนวัดสุวรรณ
หมู่ที่ 11   ตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 025495210
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจริยา แสงกรด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ