โรงเรียนวัดสุวรรณ
หมู่ที่ 11   ตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 025495210
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกิตยา สมบูรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายณัฐนันท์ แพ่งนุเคราะห์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0