โรงเรียนวัดสุวรรณ
หมู่ที่ 11   ตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 025495210
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวระพีพรรณ คณาฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางพวงทอง พุ่มระย้า
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายปถม เชยกีวงษ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2477-2488
ชื่อ-นามสกุล : นายนพ อินทวัตร
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2488-2488
ชื่อ-นามสกุล : นายปถม เชยกีวงษ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2489-2491
ชื่อ-นามสกุล : นายยิ่ง สายสงเคราะห์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2491-2495