โรงเรียนวัดสุวรรณ
หมู่ที่ 11   ตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 025495210
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุวรรณวรการ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ น้อยจีน
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ จันทร์ขจร
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญลือ โพธิ์เจริญ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชัย อ่ำหนองบัว
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิตยา วัฒนเขจร
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางสมรั คำฝึกฝน
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางพวงทอง พุ่มระย้า
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร พิกุลกลิ่น
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเริง โพธิ์เตี้ย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเชิด อินทโชติ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายทองดี จันทร์ไพศรี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางกัลยา ระดมเล็ก
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายนัน พิมชะนก
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวระพีพรรณ คณาฤทธิ์
ตำแหน่ง : เลขานุการ