โรงเรียนวัดสุวรรณ
หมู่ที่ 11   ตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 025495210
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพวงทอง พุ่มระย้า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกานดิศ แพทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นายไมตรี คุ้มเหล่ายูง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1