โรงเรียนวัดสุวรรณ
หมู่ที่ 11   ตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 025495210
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.กฤษณา หนูสาลี
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.กัญญารัตน์ พุ่มเหม
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน คนที่ 1
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.เกศราภรณ์ ฉัตรฉายา
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน คนที่ 2
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ธีรดา มหาดไทย
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ปัทมา เทียนแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ธัญนพร โสภาพัน
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.พิยดา ภาพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.จิตรา ติสันเที้ยะ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.วายุ ศรีกระสินธ์ุ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.วรชัย พูลทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.พีรวิชญ์ อ้นน้อย
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.สหเทพ ชะอุ่มรัมย์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.วัชระ แสงสว่าง
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ธนดล โอ้มนาสวน
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ภัคนันทร์ ผลเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ปิยะดา มาโยธา
ตำแหน่ง : กรรการและเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3